Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP“) tvoří součást smluvního ujednání mezi eshopem sneakerplus.cz, který provozuje Jan Vraný, Na Vysluni 1146, Neratovice, IČO: 05068681

Prodávající se smlouvou zavazuje předat kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a převzít zboží. (dále jen „prodávající“) a zákazníky nakupujícími zboží (dále jen „kupující“). Toto smluvní ujednání tvoří kupní smlouvu mezi prodávajícím na straně jedné a jednotlivými kupujícími na straně druhé; tato kupní smlouva se ve VOP označuje jako „smlouva“. Kupující a prodávající se společně označují též jako „smluvní strany“ či pouze „strany“.
VOP se týkají zboží prodávaného prodávajícím (zejména náramků), a to zejména prostřednictvím internetového obchodu (aplikace) provozovaného na doméně www.sneakerplus.cz (dále jen „internetové stránky“), ale taktéž zboží objednaného kupujícím jinými prostředky (tj. nejenom prostřednictvím internetového obchodu, ale i poštou, telefonicky, telefaxem, elektronickou poštou či jakkoli jinak) pokud strany výslovně použití těchto VOP nevyloučily. Při uzavírání smlouvy je kupující povinen vymezit objednávané zboží dostatečně přesně, srozumitelně a určitě a zadat pravdivě a co nejúplněji potřebné kontaktní a doručovací údaje. Kupující určuje zboží ke koupi zpravidla ze zboží nabízeného v internetovém obchodě, katalogu prodávajícího, či na základě individuálního sdělení prodávajícího; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného zboží. Smlouva je uzavřena teprve potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím; k potvrzení objednávky může výjimečně dojít i konkludentně (dodáním objednaného zboží), u spotřebitelů však musí dojít vždy k potvrzení objednávky.
Zrušit již prodávajícímu odeslanou objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy (viz níže).
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily jakoukoli kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím nebo s ním propojenými osobami.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Tyto VOP též:
informují kupující – osoby, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (v těchto VOP označovány jako „spotřebitelé“) o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele;
obsahují souhlas kupujících – fyzických osob (dále též „subjekty údajů“) ke zpracování osobních údajů prodávajícím a informují subjekty údajů o tom na jaké období, pro jaký účel a k jakým osobním údajům je souhlas dáván.
Předmět smlouvy

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, vč. daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit.

Kupní cena

Kupní cena zboží uvedená v internetovém obchodě je platná v okamžiku objednání, kupní cena zboží uvedená v katalogu prodávajícího je platná do dne vydání nového katalogu, kupní cena zboží uvedená sdělením prodávajícího je platná v okamžiku učinění sdělení prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny cen, v případě změny směnných kurzů měn, nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Slevy jsou platné v okamžiku zobrazení v internetovém obchodě a jejich platnost může být časově omezená, neomezená nebo omezená do vyprodání zásob, jak je u jednotlivého zboží uvedeno.
Není-li dále stanoveno jinak, je kupní cena splatná při převzetí zboží; prodávající zásadně vyžaduje zaplacení zálohy předem, a to ve výši kupní ceny a přepravních nákladů, a kupující je povinen na výzvu prodávajícího zálohu zaplatit ve lhůtě stanovené ve výzvě. V případě většího rozsahu či opakovaného objednávání zboží můžou strany rámcovou smlouvou domluvit podmínky objednávání zboží a následné splatnosti kupní ceny – v tomto případě kupující nechť kontaktuje prodávajícího.
Kupní cenu lze platit podle volby kupujícího některým z těchto prostředků:
v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží u prodávajícího;
u provozovatele poštovní či zásilkové služby při doručení zboží na dobírku;
převodem na bankovní účet prodávajícího (kupní cena se považuje u bankovního převodu za řádně zaplacenou pouze v případě, že kupující platbu označí variabilním symbolem, jímž je číslo zálohové faktury, a platba bude připsána na bankovní účet prodávajícího);
platba platební kartou prostřednictvím aplikace v internetovém obchodě;
platba jinými elektronickými prostředky umožňujícími provedení platby na dálku, jsou-li na internetových stránkách dostupné.

V případě prodlení s platbou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky denně. V případě, že se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny, zavazuje se, vzhledem k nákladům souvisejících se zpracováním a vymáháním dlužné částky, zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
Prodávající vystavuje daňový doklad zpravidla písemně a doručuje jej kupujícímu zpravidla společně s dodávaným zbožím, prodávající je však dle své volby oprávněn k vystavení daňového dokladu též v elektronické podobě a k jeho doručení na adresu elektronické pošty zadanou kupujícím jako kontaktní. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací.
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za kupujícím postoupit třetí osobě.

Dodací podmínky

Zboží je expedováno, resp. připraveno pro kupujícího:
v případě zboží na skladě do jednoho pracovního dne od objednávky
v případě, že zboží na skladě není, kontaktuje zpravidla prodávající kupujícího za účelem sjednání termínu dodání, nevyplývá-li termín dodání z informací poskytnutých při nabídce zboží, např. internetových stránkách v poli „Dostupnost“;
Dodáním se v těchto VOP rozumí umožnění dispozice se zbožím kupujícím. Prodávající připraví podle volby kupujícího zboží buď k osobnímu odběru ve svém sídle (po předchozí telefonické domluvě) či odesláním (na náklady a riziko kupujícího, není-li dále stanoveno jinak) na sdělenou doručovací adresu kupujícího; EXW Praha (Incoterms 2000).
V případě odesílání zboží kupujícímu má kupující zpravidla možnost volby mezi několika prostředky dodání zboží, které si vybere při objednávce zboží. Při objednávce zboží jsou rovněž uvedeny ceny za doručování a předpokládaná doba dodání zboží, za kterou však odpovídá přepravce, nikoli prodávající. Přepravní náklady a poštovné hradí kupující.

Vady zboží – obecná ustanovení

Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.) a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.
Uplatnění vad zboží zpravidla vyžaduje testování vzorku či vzorků zboží. Ukáže-li se vytknutí vad jako nedůvodné či neoprávněné, má prodávající nárok na náhradu nákladů skutečně vynaložených na testování zboží, splatnou do 30 dnů ode dne vyčíslení těchto nákladů.
Na kupující – spotřebitele se dále vztahují následující ustanovení týkající se vad zboží (body 23. až 32.).
Spotřebitelská záruka

Prodávající poskytuje na své zboží záruku spotřebitelům (tj. osobám, jež nejednají při uzavírání nebo plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – viz bod 6. VOP), a to v trvání 24 měsíců od převzetí zboží spotřebitelem. Jako záruční list slouží spotřebiteli vystavený daňový doklad o zakoupení zboží.
Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží (náraz, pád, voda apod., není-li zboží pro takové použití určeno), nepostupováním podle návodu, opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, neodbornými zásahy do zboží a vlastními úpravami zboží. Záruka se dále nevztahuje na již použité zboží, jedná-li se o zboží jednorázové. U zlevněného zboží se záruka nevztahuje na vady, pro něž bylo zboží zlevněno.
Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího, v jakékoli jeho provozovně v České republice nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Dopravu reklamovaného zboží v případě, že spotřebitel neuplatňuje reklamaci osobně, hradí spotřebitel. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu přiměřených nákladů dopravy reklamovaného zboží.
Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od ukončení testování vzorku zboží. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž e-mailem informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-li prodávající odstranitelné vady zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.
Odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrácení a výměna zboží

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez jakéhokoli důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel však nemůže tímto způsobem odstoupit od smlouvy v případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání spotřebitele.

V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny včetně nákladů na dodání ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla kupní cena uhrazena, případně způsobem určeným spotřebitelem v odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svojí povinnost vrátit převzaté zboží. Spotřebitel hradí doručení zboží vlastními náklady.

Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny.
Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté zboží), zpravidla v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) nese spotřebitel.
Místo odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn požádat prodávajícího o výměnu koupeného zboží a prodávající je povinen takové žádosti vyhovět, bude-li vyměňované zboží vráceno vcelku a nepoškozeno a případný cenový rozdíl doplacen; to neplatí v případě individuálně upravovaného zboží. Bude-li nově dodávané zboží levnější než vyměňované zboží, vyplatí rozdíl prodávající.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon, datum narození, příp. identifikační číslo a daňové identifikační číslo). Tyto údaje je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP; každá objednávka či každá změna (aktualizace) registrace obnovuje tuto lhůtu od počátku. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa subjektu údajů lze předat jinému správci údajů, pouze však za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.
Subjekt údajů má na základě své písemné žádosti právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu, kontrolu či změnu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na prodávajícího a v případě, že prodávající nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti subjektu údajů vymazat z databáze. Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle § 82 občanského zákoníku.
Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího; je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu při zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

Společná ustanovení

Smlouva se řídí právem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.
Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Smlouva (objednávka kupujícího) bude uložena u prodávajícího, bude-li objednávka písemná. Prodávající není povinen umožnit spotřebiteli přístup ke smlouvě, a proto se doporučuje spotřebiteli trvale uchovat uzavřenou smlouvu, tj. potvrzenou objednávku a tyto VOP.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy s tím, že prodávající je oprávněn zvolit místo obecného soudu rozhodnutí věci v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Pro toto řízení bude pro vedení řízení on-line za prodávajícího použita e-mailová adresa uvedená v kontaktních údajích a za kupujícího e-mailová adresa uvedená jako elektronický kontakt v objednávce nebo neuvede-li jiný kontakt, e-mailová adresa, ze které bude zboží objednáno. Pokud kupující neuvede žádný e-mailový kontakt a zboží neobjedná e-mailem, pak rozhodne spor u téhož soudu jeden rozhodce jmenovaný předsedou Rozhodčího soudu ve standardním řízení. Pokud je kupující spotřebitelem, budou spory rozhodovat vždy pouze obecné soudy. Ve vztazích s mezinárodním prvkem se sjednává příslušnost soudů České republiky a místní příslušnost soudu se stanoví dle sídla prodávajícího (nezvolí-li prodávající vedení rozhodčího řízení).
Budou-li spor z této smlouvy rozhodovat obecné soudy, dohodly si smluvní strany místní příslušnost obecného soudu stanovenou podle sídla prodávajícího v době zahájení řízení.
Prodávající neumožňuje mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů.
Ukáže-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.
Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího za škodu způsobenou kupujícímu při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní, včetně škody způsobené vadou zboží, je omezena na 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). To neplatí v případech, v nichž dle zákona nelze odpovědnost za škodu omezit.
Ustanovení závěrečná a přechodná

Tyto VOP se zveřejňují spolu s předchozími verzemi na internetových stránkách. Originál VOP je uložen v sídle prodávajícího.
Prodávající je oprávněn VOP změnit; změna VOP se nedotkne již uzavřených smluv.
Kupující je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální až do splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy.
Odlišují-li se ustanovení individuálně sjednaného smluvního ujednání stran od VOP, mají taková ustanovení před ustanoveními VOP aplikační přednost.
Účinnost

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 12. února 2015 a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.